Přístup k informacím


1. Oficiální název

Obec Suchá Loz


 

2. Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb. o obcích:
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Suchá Loz.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


 

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je  zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarosty a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. 

Kontakty

 


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Suchá Loz č. p. 72
687 53 Suchá Loz

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Suchá Loz č. p. 72
687 53 Suchá Loz

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

572 646 821

4.5 Adresa internetové stránky

www.suchaloz.cz

4.6 Adresa podatelny

Suchá Loz č. p. 72
687 53 Suchá Loz

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec@suc­haloz.cz
(možnost použití elektronického podpisu)

4.8 Datová schránka

p3vba7s


 

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka Uherský Brod
číslo účtu: 4267210339/0800


Variabilní symboly pro platby:

 • Poplatník označí veškeré své platby číslem domu (pozemku) a do zprávy pro příjemce příjmením.

 


 

6. IČO

00291374

 


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ 00291374

 


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Veškeré informace v rubrice Hospodaření obce

 


 

9. Žádat o informace lze:

9.1 Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytnuté


 

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

 


 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republik
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republik
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • vyhl. č. 207/2001 Sb. k provedení zákona o matrikách
 • zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 561/2004 Sb. - školský zákon
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • vyhl. č. 442/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o svobodném přístupu k informacím, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
 • vl. nař. č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • zák. č. 194/2009 Sb,.o datových schránkách

 

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky

 


 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Sazebník 2018 [PDF 303.85 kB]

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

 

12 .2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo dosud žádné vydáno.

 


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

 

13.2. výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty.

 


 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy


15. Poskytnuté informace

Žádosti o informace v roce 2016 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2017 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2018 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2019 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2020 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2021 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2022 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2023 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2024 jsou ke stažení zde.

Další povinně zveřejňované informace 

A. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT

 

B. Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu obce vice je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot. 

Další informace

C. Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů

Centrální registr oznámení

D. GDPR: Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních