Historie


Obec Suchá Loz je položena v údolí potoka Bystřičky, jižní stranu lemují výběžky Bílých Karpat, severně se prostírá níže položené bezlesé pásmo. Obec má asi 1100 obyvatel. Katastrální výměra činí 1702 ha.

Název obce Suchá Loz (od suchého vrbového či vinného proutí) se postupně vyvíjel: Suchalusi 1261, Sucholzuy 1493, V Suchey Hlozii 1507, Sucholossa 1720, Suchaloza 1906, Sucha Loz 1924, Rebendorf 1939 až po současný název, používaný již r.1924. Obecní pečeť má v barokním zdobeném štítě křížem položeny radlice a krojidlo, opis PECET DIEDINY SUCHE LOSI 1687. Sucha Loz je prvně připomínána ve falzu zakládací listiny vizovického kláštera z r.1261. Poté se připomíná jako součást statku Strání, kdy ji r. 1423 král Zikmund zastavil spolu s okolními obcemi a spolu s Bánovem byla součástí uherskobrodského panství. Při tatarském vpádu z Uher v r. 1663 bylo v obci zabito 50 osob, částečně zničena a vypleněna byla obec rovněž r.1638, 1704 a 1705.

R. 1843 se většina osob zaměstnávala zemědělstvím, současně obchodovali se sušeným ovocem, kořením a jinými plodinami. Koncem 19. století byly v obci v provozu tři mlýny a působily tady tři kováři. Od roku 1907 byly v obecním kamenolomu vyráběny dlažební kostky. Počátkem 20 stol. Tvořili většinu obyvatel drobní rolníci. Nemajetní obyvatelé odcházeli během zimního období za podomním obchodem se zeleninovými semeny do Alpských zemí a Uher, přes léto se věnovali hospodářství. V r. 1960 místní JZD obhospodařovalo 739 ha zemědělské půdy. V r. 1976 bylo sloučeno s JZD Bánov. V letech 1957 – 59 působila v obci Strojní a traktorová stanice.

Na celém katastru obce jsou vysázeny větrolamy, které zabraňují větrné erozi půdy při jarních jižních větrech. Obec totiž patří mezi místa s největší větrnou erozí v republice. Daří se zde všem plodinám. Pověstná je obec pěstováním jarního česneku, který je velmi uznáván svou kvalitou.

V obci jsou tři kaple. Sv. Petra a Pavla z konce 18.stol, sv. Cyrila a Metoděje z 60.let 19.stol. a sv. Rocha z r. 1886, kdy byla v obci ukončena morová epidemie. Památný je kříž z r. 1908, který občané nechali vystavět na paměť 60. výročí korunovace císaře Františka Josefa I.. Další kříže jsou na paměť kritických událostí v rodině. Je zde také památník 42.padlých občanů z I. světové války a také památník J.J.Bukotkina – hrdiny Sovětského svazu, který byl za živa upálen při osvobozování obce 26.4.1945. Připomíná krutou zrádnost fašistů.

V. r. 1834 je v obci uváděna pomocnická škola bánovské školy. V obci byly dvě školní budovy z r.1891 a z r. 1909, mateřská škola z r. 1948. Nová mateřská škola byla vybudována občany v 70. letech 20. stol. a patří mezi nejmodernější­.O deset let později byla postavena nová základní škola pro 1.- 5. ročník s prostorami pro tělocvičnu. V roce 2002 zde byla vytvořena počítačová učebna s internetovou sítí. V prostorách školy je také místní knihovna.

V padesátých letech 20. stol. byl vybudován nový hřbitov, v 80.letech rozšířen a na jeho místě byla postavena velká obřadní síň se vším příslušenstvím.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen r. 1896, Orel r.1922, Domovina r. 1923, Družina katolických zemědělců r. 1935, Sportovní klub r.1943. Nyní v obci rozvíjejí svou činnost tyto organizace: Myslivecké sdružení, Tělovýchovná jednota Sokol, Junák, Rybářský svaz, Český Červený kříž, Svaz dobrovolných hasičů a Sucholožské občanské sdružení.

V obci je vybudována kanalizace. V 80. letech byl občany vybudován obecní vodovod jímáním největších lesních studánek. Potok nazývaný Bystřička nebo také Nivnička je regulován přes celou obec. Od 90. let je obec plynofikována .

Obecní úřad a pošta jsou v budově bývalé školy, v obci je jedno pohostinství a dvě prodejny se smíšeným zbožím.

V obci byl vybudován nový kostel, zasvěcený sv. Ludmile, unikátní stavba moderní sakrální architektury od arch. J. Zajíčka se srubovou chrámovou lodí.

V západní části je statek Volenov, který měl několik majitelů, delší dobu byl státním statkem. V současnosti jsou zde různé dřevařské podniky. V blízkosti statku je malá osada zvaná Čupy s pěti rodinnými domy. V obci je přes 360 popisných čísel. Byly vystavěny nové ulice – ke kyselce Dvořiska, Lán, Dolní konec. Ve všech čtvrtích jsou nové komunikace a chodníky. Náves je vkusně upravena. Obecní úřad má 9 zastupitelů.

V místě pramení výborná lithiová kyselka zvaná Loza ( lidově Slatina), uváděna již roku 1580 brněnským městským lékařem a fyzikem Tomášem Jordánem z Klausenburku jako léčivá. Na Horních loukách se vyskytuje unikátní květena, zakarpatské orchideje – stavače. Rekreace je možná i na přehradě Ordějov a nádrži Lubná u rekreačního střediska. V obci se dochovaly folklórní zvyky – Kateřinská zábava s právem žen , a bojem „o botu“.